Józef Michałek

Józef Michałek. Góral i praktyk w zakresie gospodarki rolnej w Karpatach, w szczególności funkcjonowania gospodarstw pasterskich. Od wielu lat ściśle współpracuje z kilkudziesięcioma gospodarstwami pasterskimi na obszarze od Beskidu Śląskiego po Bieszczady. Koordynator wojewódzkiego programu Owca plus w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Współorganizator Redyku Karpackiego 2013 i wielu innych wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne. Znawca kultury pasterskiej i góralszczyzny.

Doświadczenie zawodowe:

– Prowadzenie gospodarstwa rolnego

– Pełnomocnik Spółdzielni Gazdowie. (2007-2013) www.gazdowie.ebiznes.fm

– Koordynator Programu Owca plus od 2008 r – nadal. www.owcaplus.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Karpaty Łączą. www.karpatylacza.pl

– Ekspert ds.pasterstwa w projekcie Ptaki Karpat. http://www.ptakikarpat.pl

– Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju Karpat w Porozumieniu Karpackim; (grupa robocza: rolnictwo, dziedzictwo kulturowe, turystyka) (2011-2014) www.porozumieniekarpackie.pl

– Członek zarządu Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne. www.redykkarpacki.pl

– Prezes Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich. www.goraleslascy.pl

– Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Cieszyńskiej od 2002 r.Facebook: https://www.facebook.com/Jozef.Michalek.Istebna

FUNDACJA PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE to organizacja społeczna, której głównym celem jest zachowanie tradycyjnego pasterstwa w Karpatach – fundacja realizuje go poprzez wspieranie wszelkich form działalności związanych z tradycyjnym gospodarowaniem na terenach górskich oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego ludzi Karpat.

Janusz Zagórski

Janusz Zagórski polski dziennikarz, badacz zjawisk niewyjaśnionych, założyciel, oraz prezenter telewizji internetowej NTV niezaleznatelewizja.pl. Z wykształcenia magister nauk politycznych.

Wcześniej współpracował z Telewizją Wrocławską, współrealizując cykl programów pt. „Odpowiedzmy sami”, a także z popularnym dziennikiem dolnośląskim „Słowo Polskie”, publikując na jego łamach ponad 100 artykułów.

W roku 2008 Janusz Zagórski wyszedł z pomysłem stworzenia telewizji internetowej, w której mógłby emitować materiały, które w żadnej telewizji nie przeszłyby przez redaktorską cenzurę.

Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności
DEKLARACJA BELWEDERSKA:
„Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”


My, niżej podpisani, uważamy, że poważnym zagrożeniem dla Polaków i polskiej wsi są przemysłowe metody produkcji żywności, dlatego WZYWAMY Prezydenta i Rząd RP do uszanowania głosu większości swoich wyborców i natychmiastowego wprowadzenia w życie postulatów DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”.


DEKLARACJA BELWEDERSKA: „Karta Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”


Kierując się poszanowaniem dla pięknej tradycji chłopskich gospodarstw rodzinnych, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do zachowania bogactwa kulturowego i bioróżnorodności upraw na polskiej wsi, a także najlepszych produktów żywnościowych dostępnych w Europie;


uznając kluczową rolę małych i średnich gospodarstw rolnych w ochronie i utrzymaniu suwerenności żywieniowej niezbędnej dla podstawowego zaopatrzenia Narodu w żywność;


uznając, że jedyną drogą gwarantującą społeczeństwu optymalne zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego są: rozpowszechnianie sposobu odżywiania opartego na lokalnej żywności wysokiej jakości oraz zachowanie krajobrazu wiejskiego cechującego się naturalną bioróżnorodnością;


domagamy się od Prezydenta i Rządu RP:
 • Natychmiastowej realizacji świadomej polityki, której celem będzie ochrona i promocja prawdziwych wartości polskiej wsi, służących jednocześnie polskiemu Narodowi, a obecnie bezpowrotnie niszczonych przez szybko postępujące procesy globalizacji i rozwoju przemysłowego rolnictwa.

 • Zniesienia ograniczeń dotyczących możliwości kupowania od miejscowych rolników pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez sklepy, szkoły, restauracje i inne instytucje.

 • Skutecznego rozwijania i wspierania strategii, której celem będzie zachowanie dużej liczby rolników, tradycyjnej mozaiki gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu, w tym natychmiastowego wdrażania wieloletniego programu ochrony i wspierania finansowego, merytorycznego i promocyjnego małych i średnich gospodarstw rodzinnych.

 • Wspierania eko-agroturystyki i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych oraz odnawialnych źródeł energii.

 • Podjęcia działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych na obszarach wiejskich.

 • Bezwarunkowego zakazu uprawy, sprzedaży i produkcji GMO, jak również skutecznego wdrożenia strategii produkcji polskich pasz bez GMO.

 • Ograniczania i wycofywania przemysłowych metod produkcji rolnej, jak również m.in. zapewnienia możliwości długoletniego dzierżawienia ziemi rolnej, będącej obecnie w rękach agencji rządowych, przez młodych, ambitnych rolników, którzy chcą produkować żywność metodami ekologicznymi i tradycyjnymi. Dziś zapewni to pracę im, w przyszłości ich dzieciom, a społeczeństwu żywność dobrą dla zdrowia.

 • Wprowadzenia do programów nauczania w szkołach i na uczelniach rolniczych zasad rolnictwa ekologicznego jako jednego z głównych kierunków, a nie tylko alternatywy dla przemysłowych metod produkcji żywności.


Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do ochrony unikalnej geograficznej oraz historycznej siły Polski opartej na tradycyjnej polskiej wsi i stworzenia nowej wizji rolnictwa, aby odwrócić nadciągającą, globalną katastrofę zagrażającą życiu i zdrowiu ludzkości oraz bioróżnorodności.


Wzywamy Prezydenta i Rząd RP do zaprzestania promocji dotychczasowej polityki rolnej bazującej na wysoce schemizowanym , wielkoprzemysłowym rolnictwie, które setki tysięcy rolników może doprowadzić do bankructwa, gleby do martwicy, zaś kraj do katastrofy żywnościowej.


Domagamy się szybkiej odpowiedzi w sprawie realizacji powyższych postulatów.


PODPISALI:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności
 1. Sir Julian Rose, rolnik i pisarz, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

 2. Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC

 3. dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec, doradca ICPPC

 4. Edyta Jaroszewska-Nowak, Ekoland o/ZPM, prezes, gospodarstwo BIOEDEN, NSZZ Solidarność RI o/ZPM

 5. Anna Bednarek, prezes Stowarzyszenia Best Proeko-CIS

 6. Lena Huppert, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

 7. Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

 8. Dorota Staszewska, lek. med., Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

 9. dr Jarosław Sachajko, prezes Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów Kukiz’15

 10. mgr inż. Jolata Dal, radna Gminy Komańcza, Gospodarstwo rodzinne Ohanadal


Deklarację podpisały 762 instytucje / osoby.

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska

Autor ok. 500 publikacji z poniższych zakresów tematycznych:

– ekoinnowacyjność i ekoinnowacje

– zarządzanie rozwojem regionu

– zarządzanie i ekonomia w gospodarce żywnościowej

– zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska

– zarządzanie strategiczne rozwojem regionu

– zagrożenia ze strony GMO

– wpływ różnych czynników (środowiskowych, rolniczych, przetwórstwa itd.

na jakość biologiczną i zdrowotną żywności)

– ekonomia obiegu zamkniętego, zielona ekonomia

– gospodarka oparta na mądrości

– inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu

– wpływ ekonomii i polityki na model gospodarki żywnościowej

– foresight

– itd.


Autor lub współautor regionalnych dokumentów o znaczeniu strategicznym,

w tym szczególnie regionalnych strategii innowacji. Ekspert w projekcie

Foresight 2020.

Janusz Nawolski

Janusz Adam Nawolski.
Ukończone LO nr. XI we Wrocławiu im. S. Konarskiego o profilu biol-chem. Studia wyższe na wydziale farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ukończone w 1999r , uzyskanie tytułu magistra farmacji. Praca zawodowa w prywatnej firmie w charakterze menadżera handlowego. Od 2013 roku Prezes Zarządu Dr Meler Pharmaceuticals sp. z o. o. (konsultant farmaceutyczny).

Piotr Zalewski

Piotr Zalewski  – radny z Powiatu Płockiego, magister ekonomii , absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zawodowo: audytor wewnętrzny oraz rolnik , członek Władz Krajowych Solidarności RI, członek The Instutite of Internal Auditors USA- Floryda

Dr hab. Jerzy Szymona

Emerytowany profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zajmujący się od 1982 r. zagadnieniami rolnictwa ekologicznego.
Autor 255 publikacji, w tym 74 oryginalnych prac twórczych i 16 pozycji książkowych, głównie z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Prezes największej i najstarszej jednostki certyfikującej EKOGWARANCJA PTRE sp. z o.o. obecnie kontrolującej 6564 producentów. Jednostka działa nieprzerwanie od 1993 r., początkowo pod nazwą Polskiego Towarzystwa Rolnictwa Ekologicznego (PTRE) a od 2002 r. pod obecną nazwą.
Założyciel Rady ds. rolnictwa ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 1994 r. i wiceprzewodniczący tejże Rady w latach 1999 – 2002. Ekspert strony rządowej w sejmowej komisji rolnictwa w pracach nad pierwszą ustawą o rolnictwie ekologicznym w latach 1997 – 2001. Członek Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność i Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej w Lublinie w latach 1996 – 2007.

Tadeusz Rolnik

Tadeusz Rolnik prowadzi gospodarstwo ekologiczne, uprawia stare odmiany zbóż i wypieka smaczny i zdrowy chleb.

Od lat jest przedsiębiorcą i prowadzi firmę ROLAPIS

Prof. dr hab. Maria Ewa Rembiałkowska

Pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W swojej aktywności badawczej zajmuje się wartością odżywczą surowców z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej oraz wpływem żywności ekologicznej na zdrowie ludzi i zwierząt.
Jest prezesem Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego. Główne cele Forum RE to upowszechnianie rolnictwa ekologicznego wśród producentów rolnych i przetwórców oraz promocja jego produktów oraz inspirowanie i popieranie nauki przyczyniającej się do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
Prof. Rembiałkowska prowadziła i nadal prowadzi szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych a także wdrożeniowych związanych z rolnictwem i żywnością ekologiczną. Należy do szeregu gremiów europejskich i światowych promujących tę tematykę.

dr hab. profesor nadzwyczajny Katarzyna Lisowska

Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat obroniła przed radą naukową Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie w 1997 r. otrzymując tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biochemia. Habilitację uzyskała w Centrum Onkologii w Warszawie w 2008 r. (specjalność biologia medyczna). Była laureatką nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych naukowców, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne (1993) oraz stypendystką L’Oréal – UNESCO (2004, stypendium habilitacyjne). W swojej pracy badawczej zajmowała się genami stresu komórkowego (hsp, heat shock proteins), dziedzicznymi predyspozycjami do zachorowania na nowotwory (rak tarczycy, rak piersi, rak jajnika), obecnie zajmuje się przede wszystkim badaniami nad rakiem jajnika. W swoich pracach badawczych od lat wykorzystuje różne techniki modyfikacji genetycznych i GMO jako model badawczy. Jest autorką i współautorką 37 publikacji naukowych (łączny IF>85). Od 2010 r. jest członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska.

Publikacje dotyczące problemu GMO:

K. Lisowska (2014) . Socio-economic and safety reasons of rejection of biotechnological and GMO products. In: Biotechnology and Plant Breeding Perspectives, Eds. R.K. Behl and Edward Arseniuk, Agrobios (International) Publisher, Jodhpur, India pp 45-50, ISBN 978-93-81191-01-9
K. Lisowska, A.J. Cortez (2014). Kontrowersje wokół długoterminowych badań Gillesa-Erica Seraliniego nad bezpieczeństwem zdrowotnym kukurydzy GMO.  Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 12(2014)3, 33-54
K. Lisowska, M. Gudyka (2013): Wpływ upraw GMO na ekonomikę gospodarstw rolnych, środowisko i
stosunki społeczne. 
W: Poznanie, Kosmos, Cywilizacja (red. E. Dobierzewska-Mozrzymas, A.
Jezierski), Studium Generale t. XVII, 105-115
K. Lisowska, A. Cortez (2013): Health risk assessment of genetically modified crops in domestic
studies – a literature review 
, J Ecol. Heath, 1/2013.
K. Lisowska  (2011): Genetically modified crops and food: pros and cons. Chemik 65, 11: 1193-1203. 
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Dlaczego mówimy nie dla GMO w polskim rolnictwie NAUKA 4/2011: 173-178.
K. Lisowska, M. Chorąży (2011): Zboża genetycznie modyfikowane (GM) w rolnictwie – aspekty zdrowotne, środowiskowe i społeczne Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN 2/2011
K. Lisowska,  M. Chorąży (2010): Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 4 /2010: 127-136.
K. Lisowska  (2010): Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze
zdrowie. Journal of Ecology and Health; 6: 303-309.

Edward Kosmal

Jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo rodzinne (z synami i córką) o powierzchni ok. 300 ha Przewodniczący Solidarność RI województwa zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stargard Szczeciński lata 1998-2002 obecnie, radny powiatu stargardzkiego.

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, Stowarzyszenie Ekoland o/Zachodniopomorski, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO oraz Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15


zapraszają na konferencję


pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


pt. „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW”.


 


Dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta RP konferencja odbędzie się w w Belwederze – klasycystycznym pałacu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Łazienkowskiego przy ul. Belwederskiej 54-56 (w sali konferencyjnej) w Warszawie.


DATA: 13 czerwca 2017, rejestracja uczestników od godz. 8:30

Program konferencji znajduje się na stronie: http://bezposrednioodrolnika.pl/program-konferencji/


Polska wieś jest wyjątkowa – charakteryzuje ją bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa, wielu dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę. To nasz skarb narodowy. Jednak nigdy wcześniej przyszłość polskiej wsi nie była tak bardzo zagrożona jak teraz. Z jednej strony (-), jak Polska długa i szeroka ścielą się tysiące małych, rodzinnych gospodarstw – klucz do zachowania żywności wysokiej jakości, a także różnorodności kulturowej i biologicznej, z których słynie nasz kraj. Z drugiej strony – agrobiznes i globalizacja „wyciągają ręce” po polską ziemię, chcąc ją przekształcić w uprzemysłowiony, monokulturowy model(, chcąc) i odebrać nam te wszystkie wartości!


Celem konferencji „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW” jest przedstawienie zagrożeń, problemów i ich rozwiązań, dotyczących polskiego rolnictwa i jakości żywności, którą wytwarzają rolnicy, na tle (tendencji w rolnictwie) trendów rozwoju rolnictwa w UE.


Degradacja zasobów naturalnych, jak gleba, bogactwo gatunkowe uprawianych roślin i hodowanych zwierząt, oraz zanik podstawowej warstwy społeczno-zawodowej jaką stanowią rolnicy, którzy od wielu pokoleń utrzymują (potrafiący utrzymywać przez wiele pokoleń) te polskie zasoby naturalne w dobrym stanie i wytwarzają zdrową żywność (dobrą dla zdrowia), przybiera tempo i rozmiary zagrażające bezpieczeństwu żywnościowemu kraju oraz zdrowiu Polek i Polaków (ludzi).


Tymczasem, samowystarczalność w wytwarzaniu dobrej dla zdrowia żywności – w sposób nie degradujący gleby i bioróżnorodności – jest jednym z najważniejszych czynników suwerenności kraju. Nieskażona, wytwarzana tradycyjnymi metodami Żywność jest także najważniejszym czynnikiem utrzymania narodu w dobrym zdrowiu oraz zapobiegania większości chorób przewlekłych. Wspieranie więc i rozwój rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego, które nie degraduje podstawowych zasobów naturalnych, wytwarza korzystną dla zdrowia żywność i zapewnia wielokrotnie większą liczbę miejsc pracy niż rolnictwo przemysłowe (jakim jest tradycyjne i ekologiczne rolnictwo), ma kluczowe znaczenie dla Polski.


Zachowanie i wspieranie PRAWDZIWEGO ROLNICTWA jest sposobem na ochronę zdrowia społeczeństwa, utrzymanie naszego „biologicznego skarbca” oraz zapewnienie Polsce bezpieczeństwa żywieniowego. Celem konferencji jest wzmocnienie głosu znaczącej części społeczeństwa, która domaga się szerokiego dostępu do żywności dobrej jakości i ochrony polskich zasobów naturalnych.


WAŻNE – sprawy organizacyjne


 1. Prosimy o potwierdzenie udziału korzystając z formularza zgłoszenia https://goo.gl/forms/MFXsODNgG1Th9Lnj1 do dnia 25 maja 2017 r.  (w razie problemów prosimy o kontakt: biuro@icppc.pl)

 2. UWAGA! Nie ma możliwości parkowania na terenie Belwederu.

 3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, nie gwarantujemy uczestnictwa w konferencji po otrzymaniu potwierdzenia po tym terminie.

 4. W przypadku rezygnacji – już po potwierdzeniu – ze swojego udziału w konferencji, prosimy też o zgłoszenie tego, by nie zabierać miejsca innym chętnym.

 5. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie pozostałe koszty, jak np. dojazdu i pobytu w Warszawie, uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie.

 6. Organizatorzy konferencji zapewniają bezpłatnie napoje oraz poczęstunek/degustację żywności wytworzonej przez rolników.


Komitet Organizacyjny:

Organizatorzy


dr Colin Tudge

Dr Colin Tudge – dziennikarz, autor książek, biolog, aktywista, organizator serii konferencji PRAWDZIWE ROLNICTWO w Oxfordzie
Urodził się w Londynie w 1943. Kształcił się w  Dulwich College, w latach 1954-61 i studiował zoologię przy Peterhouse, Cambridge, 1962-65. 

Napisał wiele ważnych publikacji i pracował dla BBC Radio 3. Pisze książki  o historii naturalnej, ewolucji, żywności, rolnictwie, a także filozofii nauki i metafizyce.  Jest znanym mówcą.  

w 2008 Colin wraz  żoną rozpoczął kampanię na rzecz prawdziwego rolnictwa  (Campaign for Real Farming –www.campaignforrealfarming.org) a dwa lata później razem z Graham Harvey zorganizowali pierwszą konferencje w Oksfordzie, które odbywa się teraz co roku www.orfc.org.uk.  W 2016 zainicjował  Szkołę Prawdziwego Rolnictwa i Kultury Żywności http://collegeforrealfarming.org/
1 2 3