Warszawa, Sejm RP

 Gdzie: Warszawa, Sejm RP
Termin: 10.01.2018

Wydarzenie:
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad rządowym projektem ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 1424).

Podczas czytania ustawy na posiedzeniach połączonych Komisji strona społeczna jasno wskazała wszystkie niebezpieczne dla rolników i konsumentów zapisy, co więcej – przedstawiła konkretne propozycje poprawek. Niestety zdecydowana (!) większość tych propozycji została zignorowana. Wobec braku wpływu na kształt ustawy i arogancji posłów strona społeczna w geście protestu opuściła obrady Komisji.

„Posłowie PiS nie zgodzili się nawet na kluczową poprawkę utrudniającą wpis do rejestru uprawy GMO w postaci wymogu dołączenia do wniosku dowodu ubezpieczenia przed zanieczyszczeniem GMO upraw innych rolników” – mówi Edyta Jaroszewska-Nowak, rolniczka, członek Solidarności RI.
Niedawno odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca GMO, na której dr Apoteker z Francji wyjaśnił możliwości zablokowania upraw GMO w Polsce w sposób nie będący w konflikcie z prawem UE. Jednym z tych sposobów jest wymóg obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru upraw GMO.
„Trudno uwierzyć w zapewnienia PiS, że chce zabezpieczyć Polskę przed GMO, skoro tak oczywista i potrzebna poprawka została odrzucona w toku prac nad ustawą” – dodaje Edyta Jaroszewska-Nowak.

„Strona społeczna uczestniczyła w każdym z posiedzeń Komisji i Podkomisji, świadoma olbrzymich, wykazanych przez niezależne badania naukowe, zagrożeń ze strony upraw i żywności GMO. Zagrożeń dla zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej kraju. Zagrożeń podstaw bytu większości rolników i ich rodzin.” – mówi prof. Jacek Nowak, który opracował wiele poprawek.

„Jako suweren, matka oraz świadoma konsumentka, jestem oburzona postawą rządu w kwestii GMO. Na posiedzeniach komisji w sprawie ustawy o GMO rząd ewidentnie działa na niekorzyść naszego narodu. Większość poprawek zgłaszanych przez stronę społeczną, mających na celu uszczelnienie zabezpieczeń przed uprawami GMO, została odrzuconych przez komisję bez żadnego uzasadnienia” – oburza się Teresa Łabaziewicz ze stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.

„Aż trudno uwierzyć, że tak nieprecyzyjny, niejasny dokument prezentuje się nam, Polakom, jako propozycję ustawy mającej <<zabezpieczyć Polskę w stu procentach przed uprawami GMO>>. To nie do pomyślenia, że taki dokument nazywa się ustawą ” oceniła Jadwiga Łopata, laureatka ekologicznego Nobla, właścicielka gospodarstwa edukacyjnego. „Domagamy się od posłów, aby nacisnęli hamulec i wspólnie ze stroną społeczną, z wyborcami, zrobili konkretne zmiany, które prawdziwie zabezpieczą Polskę przed GMO” – dodaje Jadwiga Łopata, przypominając, iż wszystkie sejmiki wojewódzkie przyjęły uchwały, że chcą, aby ich województwa były wolne od GMO.

„Politycy, których rolą jest reprezentowanie interesów Narodu, zrobili coś wręcz przeciwnego kłaniając się Unii Europejskiej i korporacjom, popierając interesy tych ostatnich „- podsumował Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC, rolnik, pisarz, który od lat działa dla Polski/Europy wolnej od GMO.

NAGRANIA:
NTV
https://www.youtube.com/watch?v=sR-HZHSwvaU
https://www.youtube.com/watch?v=ix1Ev6ka2lU
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#BA5AA001866ED049C125820A004A6CBD

Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf
SPRAWOZDANIE PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ
https://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_1424/$file/spr_1424.pdf