Działania dla Polski Wolnej od GMO oraz w obronie tradycyjnych nasion i zdrowia Polaków. NASZA WSPÓŁPRACA Z DR ZBIGNIEWEM HAŁATEM i teraz co dalej

TAK dla tradycyjnych nasion, dobrej żywności i wolności!


Po cichu, niby dla naszego dobra, rząd RP, Unia Europejska i inne międzynarodowe instytucje wprowadzają poważne ograniczenia w dostępie do tradycyjnych nasion i dobrej żywności,. Równocześnie wprowadza się nowe GMO i sztuczną żywność. To ostatni moment aby powiedzieć DOSYĆ!
Zapraszamy na robocze spotkanie; chcemy zebrać grupę ludzi, którzy są gotowi podjąć działania w omawianych tematach.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 10 MAJA: biuro@icppc.pl
SZCZEGÓŁY: https://cutt.ly/sGHp6r0

Dorota Staszewska

4 października 2021 roku zmarła nasza wieloletnia zaufana współpracowniczka lek. med. Dorota Staszewska. Wspólnie z nami bardzo aktywnie walczyła o Polskę Wolną od GMO i sprzedaż bezpośrednio od rolnika; wspierała działania dla Polski wolnej od 5G, wolności wyboru metod leczenia i terapii. Przez wiele lat uczestniczyła w posiedzeniach różnych komisji sejmowych, rozmowach z politykami, protestach, konferencjach i innych naszych akcjach. Wspaniały, Niezłomny i Odważny Człowiek! Współautorka wielu petycji i listów. DZIĘKUJEMY CI DOROTO. Jesteś w naszych sercach.

Długo będziemy pamiętali wyjątkowe poczucie humoru Doroty, jej miłość do dramatów i piosenek oraz ogólny entuzjazm dla życia. Myślimy, że będzie śledzić nasze działania, mocno dopingując nas do osiągania celów.

Jadwiga Łopata i Julian Rose – dyrektorzy Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

UWAGA! Poniżej piękny list, który Dorota napisała w związku z tzw. pandemią. Jest to przesłanie dla nas wszystkich.


LIST OD PSYCHIATRY – Lek. med. Doroty Staszewskiej


TYLKO SPOKÓJ MOŻE NAS URATOWAĆ – uczono mnie od zawsze.

BEZ PANIKI BĘDĄ LEPSZE WYNIKI – przypominała siostra.

Wszelkie moje doświadczenia z duchowych ścieżek podkreślają wagę SPOKOJU.

Tymczasem – jak kraj długi i szeroki – widać działania ignorujące te przestrogi; od przeszło siedmiu miesięcy chlebem powszednim naszej psychiki jest nieprzerwanie strach, lęk, panika…

Zamiast uspokoić społeczeństwo, wzmocnić, dodać ducha, by łatwiej poradziło sobie z tak zwaną „pandemią”- straszy się je nieustannie…

Już choćby podawaniem do publicznej wiadomości najgorszych, najbardziej zatrważających liczb, dalekich od faktów.

Nasze zaufanie upada, gdy słyszymy, jak szantażem finansowym – na prawo i lewo – wymusza się na pacjentach z wszelkimi innymi chorobami, by deklarowali zakażenie koronawirusem… Jak rodzącym odmawia się przyjęcia do szpitali, jeśli odmówią fałszywego podpisu… Jak rodzinom zmarłych z powodu zawału lub nowotworu obiecuje się darmowy pochówek i kilka tysięcy złotych dla lekarza, który takie fałszywe świadectwo wystawi…

Trudno się dziwić, że tylu ludzi ulega przekupieniu, i że wszelkie liczby chorych na Covid-19 należy poddać w wątpliwość.

W moim domu i szkole nauczono mnie, co to jest UCZCIWOŚĆ.

Na studiach medycznych profesorowie i asystenci dzielili się z nami swą wiedzą, byśmy mogli pomóc cierpiącym.

(SALUS AEGROTI SUPREMA LEX! DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM!)

A tu nagle jesteśmy świadkami całkiem odmiennych działań: zamiast natychmiast zająć się ciężko chorymi z zagrożeniem życia lub kalectwem – opóźnia się pilną pomoc szukając w pierwszej kolejności zakażenia koronawirusem. Tylko ON jest ważny! I dla władz politycznych, i dla władz wielu placówek służby zdrowia.

O ofiarach takiego postępowania – wbrew PRZYRZECZENIU LEKARSKIEMU opartemu na PRZYSIĘDZE HIPPOKRATESA – nie dowiemy się z mediów głównego nurtu. Tam podadzą nam tylko „naciągane”, fałszywe liczby „zmarłych z powodu Covid-19”.

A ja – psychiatra – muszę przez cały dzień wspomagać ofiary tego wzbudzanego i podsycanego lęku, który z ludzi dotąd spokojnych czyni wrogich sobie, podległych atakom histerii i paniki.

DIVIDE ET IMPERA (DZIEL I RZĄDŹ) – wydaje się być ideą naszych przywódców politycznych.

DOBRO ZWYCIĘŻY tylko wtedy, kiedy się zjednoczymy.PiS dąży do zniszczenia wielu tysięcy małych i średnich gospodarstw rolnych!

Pani Poseł/Pan Poseł,

Rozpoczęło się procedowanie rządowego projektu ustawy mającej ułatwić rolnikom RHD (rolniczy handel detaliczny – druk nr 1516), ale zawierającej też pewne przepisy, które w praktyce uniemożliwią w ogóle działanie na tym polu wielu (większości) rolnikom.

Domagam się, aby Pani/Pan Poseł głosował (projekt ustawy– druk 1516):

A – za odrzuceniem projektowanych zmian w art. 44a pkt. 2 i 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności, tj. odrzuceniem projektowanych pkt. 2 i 3 o brzmieniu:

2) podlegają urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawowanej przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;

3) podlegają przepisom prawa żywnościowego, w szczególności rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia nr 852/2004 oraz przepisom Unii Europejskiej wydanym w trybie tych rozporządzeń.

i w związku z tym odpowiednim zmienieniem numeracji pozostałych punktów

oraz

B – za zmianą art. 1 pkt. 1) projektu ustawy polegającą na zastąpieniu w podpunkcie a sformułowania

a) produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz”

na

a) wytwarzaniu żywności, której większość składników, których uprawa, hodowla lub chów jest możliwy w warunkach glebowo-klimatycznych, w których produkuje podmiot działający na rynku spożywczym, pochodzi w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu oraz

W uzasadnieniu niżej przytaczam nowe brzmienie art. 1 pkt. 1 projektu ustawy z uwzględnieniem proponowanej zmiany.

DLACZEGO? Uzasadnienie:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (UD 251) został przyjęty 30.07.2021 roku przez Radę Ministrów. Teraz jest procedowany w Sejmie – druk 1516 (*).

W ramach tzw. Polskiego Ładu PiS odbiera rolnikom i konsumentom to, co udało się wywalczyć kilka lat temu.

Proponowane zmiany w tej ustawie obejmują bowiem:

Dotychczasowy przepis:
Art. 44a. 1. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

(…)
3) podlegają NADZOROWI organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.

PROPONOWANE niekorzystne dla rolników ZMIANY:

Art. 44a. 1. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

(…)

2) podlegają URZĘDOWEJ KONTROLI – w zakresie bezpieczeństwa żywności – sprawowanej przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;

3) podlegają przepisom prawa żywnościowego, w szczególności rozporządzenia nr 178/2002 i rozporządzenia nr 852/2004, oraz przepisom Unii Europejskiej wydanym w trybie tych rozporządzeń.

Komentarz:

A WIĘC W MIEJSCE NADZORU URZĘDOWA KONTROLA ZE WSZYSTKIMI TEGO KONSEKWENCJAMI!
Także punkt 3 wprowadza kolejne warunki, które mogą być bardzo trudne do spełnienia. Obecnie do rolniczego handlu detalicznego, który prowadzony jest przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale I i II rozporządzenia 852/2004, obowiązują wymogi określone w załączniku II (OGÓLNE WYMOGI HIGIENY…) w rozdziale III (zawierającym UPROSZCZONE wymogi higieny). Przepisy rozporządzenia 852/2004 obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego.

UWAGA! W Uzasadnieniu wspomnianego projektu ustawy czytamy: … Proponowane zmiany przepisów wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym ,,Polski Ład”…

A więc powodem tej niekorzystnej dla rolników i konsumentów zmiany jest chęć dostosowania naszego rolnictwa do tzw. „Zielonego Ładu”, głównego wątku „Wielkiego Resetu” Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Już dawno Klaus Schwab, dyrektor WEF, zadeklarował zamiar uczynienia produkcji rolnej „zrobotyzowaną” do 2030 roku.
W ramach tej bezdusznej technokratycznej agendy, znanej jako „Nowy Zielony Ład”/Polski Ład, rolnictwo będzie coraz mniej polegało na uprawie ziemi przez rolników, a coraz więcej na produkcji przez roboty (!) syntetycznego (!) jedzenia w wielkich laboratoriach (!) i fabrykach.

Przypomnijmy sobie słowa dr Henry’ego Kissingera: „Kto kontroluje żywność, kontroluje ludzi”.
Produkcja żywności pod zarządem scentralizowanej globalnej organizacji to bardzo niebezpieczna perspektywa. Już teraz zaledwie sześć (!) ogromnych korporacji nasienniczych posiada na własność i kontroluje 80% światowej produkcji i dystrybucji nasion.

Aby przeciwstawić się ambicjom zwolenników Nowego Porządku Świata, w tym Zielonemu Ładowi, konieczne jest całkowite uwolnienie rolnictwa od korporacji i przywrócenie go do korzeni – zapewnienia lokalnej samowystarczalności i narodowego bezpieczeństwa żywnościowego. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis!

Z kolei projektowany przepis art. 3 w ust. 3 pkt 29b ustawy o bezpieczeństwie żywności (w projekcie jest to w art. 44a pkt. 1), mówiący, że wystarczy, aby tylko jeden składnik żywności pochodził z własnej wytwórczości…wypacza intencje początkowe ustawodawcy. Intencje te mówiły, by większość składników lub większość masy produktu, a najlepiej całość pochodziła z własnej uprawy, hodowli itp., jeżeli możliwa jest produkcja takich składników w danym gospodarstwie. Aby składniki żywności nie pochodziły tylko lub głównie z importu lub kupna od innych, niekoniecznie rolników…

Stąd wnioskuję wprowadzić poniższe sformułowanie w miejsce projektowanego art. 1 pkt. 1):

Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.

U. z 2020 r. poz. 2021) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 3 pkt 29b otrzymuje brzmienie:

29b) rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7

rozporządzenia nr 178/2002, polegający na:

a) wytwarzaniu żywności, której większość składników, których uprawa, hodowla lub chów jest możliwy w warunkach glebowo-klimatycznych, w których produkuje podmiot działający na rynku spożywczym, pochodzi w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu oraz

b) zbywaniu takiej żywności konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3

ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, lub do zakładów prowadzących handel

detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego;”;

UWAGA!

Jeśli ta nowa ustawa zostanie przyjęta w Sejmie bez proponowanych w niniejszym piśmie zmian w art. 44a, dziesiątki tysięcy „małych” i „średnich” rolników stracą na zawsze środki do życia.

Co więcej, dużo większa liczba konsumentów straci dostęp do najbardziej odżywczej żywności w kraju, a cała piękna i bogata tradycja kulturowa i kulinarna polskiej wsi zostanie utracona na zawsze.

Czyli będą to negatywne skutki nie tylko dla polskiego rolnictwa i wsi ale też dla zdrowia konsumentów przez odbieranie im powszechnego dostępu do żywności dobrej jakości!

Domagamy się też od Pań i Panów Posłów przyczyniania się do:

1) zmiany polityki rolnej w kierunku podtrzymania dużej liczby rolników, realnego wspierania rozwoju małych i średnich gospodarstw rolnych oraz dobrego – tradycyjnego i ekologicznego – rolnictwa, jak to ma miejsce na przykład w Austrii. Małe i średnie rodzinne gospodarstwa rolne zawsze były gwarantem żywności dobrej dla zdrowia, oraz ochrony najważniejszych dla bezpieczeństwa żywnościowego zasobów naturalnych, tj. gleby i bioróżnorodności. Tym samym były one rękojmią ochrony niezależności i wolności kraju. Jeśli ich zabraknie, Polska straci wolność!
2) powszechnego, łatwego na co dzień, dostępu do żywności dobrej jakości wytwarzanej przez rolników w gospodarstwie rolnym (np. w domowej kuchni) – poprzez realne umożliwienie im sprzedaży tej żywności również w sklepach, restauracjach, szkołach i innych instytucjach. Należy dostosować istniejące przepisy do możliwości co najmniej pół miliona małych i średnich gospodarstw rodzinnych. Rolnicy ci mogliby zaopatrywać w żywność dobrej jakości schorowanych Polaków, a jednocześnie godnie zarabiać na życie.

Oczekujemy Pani/Pana odpowiedzi w powyższej sprawie.

Z poważaniem,
sir Julian Rose, rolnik, pisarz, dyrektor ICPPC – Międzynarodowej Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dyrektorka ICPPC


Adres do Korespondencji:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 ,
e-mail:biuro@icppc.pl


(*) https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=B07C0C2441FB0584C1258745003B3438

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-ulatwienia-prowadzenia-przez-rolnikow-rolniczego-handlu-detalicznego
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349466/katalog/12806241#12806241

Co nam zostało z tamtych dni…

Szkoda, że ministerstwo rolnictwa nie posłuchało rolników i Konsumentów… I zamiast prostej formy sprzedaży bezpośredniej wprowadziło „coś”, co stanowi kolejną barierę dla rolników i konsumentów, zamiast im pomagać.

A więc konsumenci mogą dalej tylko marzyć o łatwym dostępie do dobrej jakości, lokalnej żywności.

W dodatku ministerstwo przekonuje, że RHD to łatwa forma Sprzedaży… CZYŻBY?

„Rolniczy Handel Detaliczny – pytania i odpowiedzi”:

https://nowoczesnafarma.pl/Rolniczy-Handel-Detaliczny—pytania-i-odpowiedzi.html#nso

DOBRE wieści z EKOCENTRUM ICPPC – czerwiec 2020

Pamiętajcie, że nastał moment przejścia do czynów! Aby obronić się przed wtórnym niewolnictwem, musimy postawić na lokalną ekonomię oraz odbudować solidarność między wsią i miastem!
A więc wytwarzamy i przetwarzamy swoją żywność lub zapewniamy sobie dostęp do żywności od dobrych rolników. Dobra żywność to zdrowie, czyste środowisko i wolność.
Zmieniamy trawniki na warzywniki i uprawiamy smaczne warzywa! A jeśli nie mamy swojego kawałka ziemi, to podejmujemy współpracę z dobrymi rolnikami.

Pozdrawiamy, Jadwiga Łopata i Julian Rose www.eko-cel.pl

Jak zatrzymać wirusa

Kochani,
Wszyscy obserwujemy jak rozwija się sytuacja w Polsce i na świecie.
Wielu wpadło w panikę, boi się…do czego ogromnie przyczyniają się media publiczne robiąc z każdej informacji sensację.
Tymczasem tego czego najbardziej(!) potrzebujemy teraz to jest SPOKÓJ I ROZSĄDNE DZIAŁANIA, KTÓRE NAS ZJEDNOCZĄ.

Czytaj cały tekst Jadwigi i Juliana

Czas na zakaz stosowania glifosatu w Polsce

Poniżej materiały prezentujące zagrożenia związane ze stosowaniem glifosatu:

Rakotwórcze GMO, elektrosmog i 5G – świąteczny prezent dla Narodu od Rządu?

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 normy na mikrofale stosowane w telekomunikacji zostaną w całej Polsce podniesione 100-krotnie!.
W dniu 17 grudnia br. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie podwyższające limit narażenia na pola elektromagnetyczne, uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za mogące wywoływać raka u ludzi, BEZ UJAWNIENIA wyników konsultacji publicznych.

Do tego nowy-stary Rząd RP „dba”, aby chlebem powszednim Wyborców była żywność pełna GMO, glifosatu(*) i innej chorobotwórczej chemii wspierając z jednej strony koncerny telekomunikacyjne, a z drugiej agro-korporacje … jakby nie było Narodu, który go wybrał.

Podziękuj Rządowi za „troskę”!


DZIĘKUJEMY ZA elektrosmog, 5G, GMO i glifosat.


Życzymy Pani/Panu i rodzinie zdrowia pośród ogromnych zagrożeń (rak, białaczka, choroby układu trawiennego i sercowe, problemy neurologiczne, bezpłodność i inne) wywoływanych przez elektrosmog, GMO i glifosat.

Z poważaniem,

dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. PEM, matka dziecka z oficjalnie zdiagnozowaną nadwrażliwością elektromagnetyczną (EHS)
mgr Anna Mika, autorka broszury „Elektrosmog – niewidzialny wróg”, osoba elektrowrażliwa (EHS), Koalicja Polska Wolna od 5G
dr Jacek Nowak, emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, autor m. in. prac prezentujących zagrożenia ze strony glifosatu, GMO i schemizowanego rolnictwa (dla zmylenia społeczeństwa zwanego „konwencjonalnym”)
mgr Jadwiga Łopata, dyrektorka EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Koalicja Polska Wolna od GMO
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi, były doradca instytucji rządowych UK,
Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Beata Boczkowska, rolniczka, magister zdrowia publicznego
Dr Diana Wojtkowiak, niezależny naukowiec, prowadzi badania w dziedzinach: fizyka pól torsyjnych, biologia molekularna, homeopatia, radionika, fizykoterapia
mgr inż. ochrony środowiska Katarzyna Stawińska, Koalicja Polska Wolna od 5G

Kontakt: biuro@icppc.pl, stop5gpl@gmail.com

(*)
Od 1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy przedłużające stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych (GMO) w żywieniu zwierząt. Zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych został wpisany do Ustawy o Paszach już w 2006 r. jednak pod wpływam lobbingu przemysłu paszowego i korporacji promujących GMO, termin jego wejścia w życie był kilkakrotnie (!) przesuwany. W uzasadnieniu projektu zmian Ustawy o Paszach powołano się na nieszkodliwość produktów pochodzących od zwierząt karmionych paszami GMO.
TO SKANDALICZNE KŁAMSTWO! Wystarczy zapoznać się z badaniami przeprowadzonymi przez naukowców z Uniwersytetu w Caen (Francja), które uznano za najbardziej dokładne, jakie kiedykolwiek opublikowano w zakresie skutków zdrowotnych żywności GMO oraz herbicydu Roundup na szczurach. TO BADANIE POKAZUJE NADZWYCZAJNĄ LICZBĘ GUZÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ WCZEŚNIEJ I BARDZIEJ AGRESYWNIE, szczególnie u samic. https://www.youtube.com/watch?v=nMiVq5LFSmM

Minister zdrowia promotorem rakotwórczych norm

Jeden z wiodących ekspertów w dziedzinie PEM, profesor Olle Johansson (Instytut Karolinska, Szwecja), stwierdził w liście do polskiego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (7):


„Z pewnością wdrożenie 5G, obok już istniejących technologii, zwiększy narażenie polskiego społeczeństwa. Ale oprócz tego, że będzie ono stanowić dodatkową warstwę zanieczyszczenia elektromagnetycznego, istnieje silne podejrzenie, że 5G, ze względu na specyfikę tej technologii (częstotliwości, modulacje, pulsacje, wąsko skupione i ukierunkowane wiązki promieniowania, zagęszczenie sieci antenowych), będzie stanowiło jeszcze poważniejsze zagrożenie dla zdrowia i środowiska niż technologie istniejące obecnie”.


(7) https://stop5g.com.pl/rozporzadzenie-ws-zlagodzenia-poziomow-pem-wasze-opinie/


UWAGA! NIEZWYKLE WAŻNE:

1. Napisz list do Ministra Zdrowia wyrażając głośno swoje NIE DLA 5G

2. Weź udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa i Dzieci – PONIŻEJ SZCZEGÓŁY i powiedz głośno MORATORIUM/ZAKAZ 5G


WIĘCEJ:

Minister zdrowia promotorem rakotwórczych norm dla 5G – Jadwiga Łopata i Julian RoseZatrzymać 5G – dr Jacek Nowak w rozmowie z Januszem Zagórskim


Z pozdrowieniami

Jadwiga i Julian, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC


======ZAPROSZENIE=====

Od: Magdalena Jozwiak

Date: wt., 10 gru 2019 o 15:47

Subject: Debata Parl.Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci w dn. 20.12.br.(piatek).


Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci, pana posła Jarosława Sachajki, zapraszam Państwa na najbliższe posiedzenie Zespołu, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali 101, bud. C-D Sejmu RP.

Temat posiedzenia: Wielokrotne zwiększanie dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku – ciąg dalszy dyskusji nad propozycją rozporządzenia ministra zdrowia. Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na adres: magdalena.jozwiak@sejm.gov.pl

Wypowiedź Ministra Rolnictwa o małych gospodarstwach

Minister Rolnictwa Pan Ardanowski po raz kolejny zapomniał o NIEZWYKLE WAŻNEJ ROLNI jaką odgrywają małe i średnie gospodarstwa rolne mówiąc, że „elitą polskiego rolnictwa są państwowe spółki”(*).
Zapomniał, że około 1 mln wszystkich gospodarstw w Polsce stanowią małe i średnie gospodarstwa rolne. Proces niszczenia tych tradycyjnych rodzinnych gospodarstw znacznie przyśpieszył po przejęciu władzy przez PiS.

(*)
„Satelity wysokich rozdzielczości – wsparcie nowoczesnego rolnictwa w Polsce” to tytuł konferencji zorganizowanej w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w dniu 14 czerwca br. W wydarzeniu uczestniczyli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Dyrektor Generalny KOWR Grzegorz Pięta oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Wojciech Kędzia.
– Kontynuujemy dyskusję dotyczącą tego jak wykorzystywać w rolnictwie nowe technologie, które oferuje nam współczesny świat – powiedział szef resortu. – Zmiany powinny rozpocząć się od elity polskiego rolnictwa, dlatego państwowe spółki powinny dawać przykład jak korzystać z innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku – dodał.
Minister zaznaczył, że Polska jest w tej chwili na 4. miejscu najszybciej rozwijających się państw na świecie. Na tle około 200 innych krajów świata nasza gospodarka rozwija się na tyle szybko, że również rolnictwo nie może od tego odstawać. – Z moich doświadczeń, również z kontaktów z ministrami rolnictwa z innych krajów, dochodzę do wniosku, że jeżeli nie będziemy umieli skorzystać z tego, co rozwój cywilizacyjny i nowe technologie oferują, to przegramy z konkurencją i w sposób trwały będziemy odtwarzali to, co robią inni – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski.
Celem konferencji było przedstawienie praktycznego wykorzystania obrazowań satelitarnych w rolnictwie, w szczególności do analizy wielkości obszarów i stopnia wpływu suszy na uprawy rolne, projektowania nawodnień terenów uprawnych oraz badań kwasowości gleby.
Współczesne rolnictwo wymaga wsparcia nowoczesnymi technologiami, w tym teledetekcją. Dzięki wykorzystaniu zdjęć pochodzących z satelit wysokiej rozdzielczości można mieć wpływ na zwiększenie produkcji roślinnej oraz skuteczne rozplanowanie nawożenia. Ponadto, techniki satelitarne mogą być wykorzystywane do oceny strat w plonach powstałych na skutek warunków pogodowych (przymrozki, podtopienia, susza) lub szkodami spowodowanymi przez dziką zwierzynę oraz szkodniki.
Podczas konferencji zaprezentowano nowoczesne rozwiązania z zakresu technologii cyfrowych. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele MRiRW, ośrodków doradztwa rolniczego, spółek nadzorowanych przez KOWR, inspekcji weterynaryjnej, instytutów naukowych, organizacji branżowych itp.

https://nowoczesnafarma.pl/Satelity-w-rolnictwie-.html#nso

Zdrowie bez leków – część III

BYĆ GOSPODARZEM NA WŁASNEJ ZIEMI, W NASZEJ POLSCE


Żywność ekologiczna cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jest to związane ze wzrostem świadomości społeczeństwa; świadomości dotyczącej tego co znajduje się w żywności produkowanej metodami wielkoprzemysłowymi; żywności pełnej chemii, hormonów, antybiotyków i GMO(*).


Wzrost zainteresowania ekologiczną żywnością jest też wymuszony tym, że w Polsce nastąpił szybki wzrost (z ogromną tendencją wzrostową) zachorowań na nowotwory, otyłość i inne tzw. choroby cywilizacyjne. Dramatycznie zniża się wiek tych zachorowań – chorują dzieci; umierają ludzie młodzi. Jest to niewątpliwie związane ze spożywaniem nisko wartościowej i trującej żywności powszechnie sprzedawanej w supermarketach.


TO NIESŁYCHANE, ŻE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚĆ MA PRAWNY STATUS „NIELEGALNEJ ŻYWNOŚCI” i dostęp do niej jest utrudniany przez kolejne ekipy rządzące, NATOMIAST ŻYWNOŚĆ PEŁNA CHEMII I GMO JEST LEGALNA. Read more

Zdrowie bez leków – część II

RAZEM DLA DOBREJ ŻYWNOŚCI

Polska jest jednym z silniejszych państw w Europie pod względem rolnictwa. Mocniejszą pozycję od nas zajmują jedynie Niemcy i Francuzi a w pewnych sektorach produkcji Wielka Brytania czy Włochy.

GUS podaje, że liczba gospodarstw maleje nieprzerwanie od 2010 roku, i na koniec 2015 roku było ich nieco ponad 1,4 mln. Największy odsetek stanowią małe gospodarstwa rolne o areale 1-10 ha – około 75%, średnie do 20 ha – około 15%. Razem około 90% – czyli mamy w Polsce jeszcze ponad 1 200 000 małych i średnich gospodarstw rolnych. Rolników którzy wytwarzają albo chcą wytwarzać dobrej jakości żywność. Świadomie mówię: „wytwarzać” bo produkuje się samochody, telewizory itp. a dobrą żywność się wytwarza z szacunkiem dla natury i jej odbiorców.

Niestety kolejne rządy, w tym tzw. „dobra zmiana” czyli rząd PiS, prowadzą politykę rolną której celem jest szeroka promocja wielkoprzemysłowej produkcji żywności, pełnej chemii i GMO oraz pomoc dla dużych gospodarstw, supermarketów i korporacji. Równolegle kolejne rządy, w tym rząd PiS, wprowadzają przepisy, których celem jest niszczenie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz utrudnianie konsumentom dostępu do dobrej jakości żywności. Read more

Zamienić trawniki na warzywniki

Poniżej propozycja grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE skierowana do lokalnych włodarzy. Zachęcamy wszystkich do organizowania konkursu „ZAMIENIAĆ TRAWNIKI NA WARZYWNIKI”. Celem  jest zachęcenie mieszkańców gmin do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia oraz  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie estetycznego i ekologicznego prowadzenia ogrodów.

KRYTERIA OCENY OGRODU PRZYDOMOWEGO

(każde kryterium od 1-10 pkt)

  1. Estetyka i harmonijne wkomponowanie w otoczenie

  2. Pomysłowość i oryginalność

  3. Mała architektura (ławki schody, pergole , ścieżki (zastosowanie naturalnych i tradycyjnych materiałów -drewno , kamień)

  4. Kompozycje roślinne (różnorodność gatunków szczególnie rodzimego pochodzenia)

  5. Uwzględnienie potrzeb ptaków i owadów

  6. Stosowanie naturalnych sposobów nawożenia, obornik, gnojówki zwierzęce i roślinne, komposty

  7. Dodatkowa punktacja będzie przyznawana za utworzenie zakątka ziołowego


Celem konkursu jest:

  1. Promowanie pomysłu by „ZAMIENIAĆ TRAWNIKI NA WARZYWNIKI”

  2. Zachęcenie mieszkańców Gminy do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia, oraz zaszczepienie w ludziach tej pasji

  3. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego i ekologicznego prowadzenia ogrodów.


Pomysłodawca: Irena Brambor, My Wolni Ludzie

List do Ministra Rolnictwa w sprawie MARTWEJ ustawy o  ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM

Poniżej list grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE do Ministra Rolnictwa w sprawie MARTWEJ ustawy o  ROLNICZYM HANDLU DETALICZNYM. Prosimy o wysyłanie podobnych listów i nagłaśnianie kłamstw Ministerstwa Rolnictwa https://mywolniludzie.net/wiadomosci/serial/

 

Warszawa, Stryszów, Kluczkowo, Jeleśnia, Wroclaw, Sobótka, Komańcza, Błędowa Tyczyńska, Niebieszczany, Gliwice, Strachocina…cała Polska 1 lutego 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
Warszawa, ul. Wspólna 30
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl

PILNE
DO RĄK WŁASNYCH


Dotyczy: martwej ustawy o RHD

Szanowny Panie Ministrze!

Często słyszymy:

Do sukcesów resortu  minister zaliczył rozwój sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z gospodarstw. – “Przedstawiłem pakiet spraw niezbędnych do realizacji w rolnictwie i nie chodzi o to, by tylko duże gospodarstwa przetrwały.

Gospodarstwa przetrwają, nie przez pompowanie w nie pieniędzy społecznych, ale przez to, że produkują i sprzedają. Rolnik może, bez żadnych zgód, zezwoleń, produkować, przetwarzać i sprzedawać nie tylko do konsumenta, ale też do restauracji czy agroturystyki. Parę tysięcy ludzi dzisiaj to realizuje, ale nowe zasady funkcjonują dopiero od stycznia tego roku. To się rozwija i trzeba upewnić rolników, że nikt ich za to nie będzie karał…”
https://www.farmer.pl/fakty/polska/minister-ardanowski-komentuje-sytuacje-w-rolnictwie-oraz-dzialalnosc-agrounii,83532.html

Na stronie ministerstwa napisano: „…WIĘCEJ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO. Rozszerzamy możliwość legalnej sprzedaży nieprzetworzonej i przetworzonej w gospodarstwach żywności do takich podmiotów jak restauracje, stołówki, gospodarstwa agroturystyczne, lokalne sklepy itp…” https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-dla-wsi-ochrona-wsparcie-i-rozwoj-polskiego-rolnictwa

Czyżby Pan nie wiedział, że ta Ustawa, która miała to umożliwić, jest MARTWA?!

Czyżby Pan Minister i jego urzędnicy nie wiedzieli o tym, że stworzyli wiele innych przepisów? Czy jest to celowe działanie, bowiem jeśli nie ma przepisu w polskim prawodawstwie wymuszającego na organach kontroli, by kierowały się przy kontroli kuchni domowych tylko wymogami z zał. II rozdz. III (unijnego Rozporządzenia nr 852/2004), to poprawki wprowadzające tę zasadę należy NATYCHMIAST ZROBIĆ…zamiast obiecywać gruszki na wierzbie?!
    A więc rolnicy/wyborcy nie korzystają z „dobrodziejstw” martwej ustawy o RHD…, tym samym konsumenci/wyborcy mogą dalej tylko marzyć o łatwym dostępie do żywności dobrej jakości od polskich rolników.

Czyj interes Pan wspiera, Panie Ministrze Rolnictwa?

PRZYPOMINAMY:

Obecnie do Rolniczego Handlu Detalicznego, który prowadzi się przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia 852/2004 (czyli uproszczone wymagania higieniczne).
   Ale ponieważ przepisy rozporządzenia 852/2004 obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, Ministerstwo Rolnictwa nie stworzyło przepisów wykonawczych. Powoduje to dowolną interpretację weterynarzy podczas kontroli (o czym alarmują zawiedzeni rolnicy i konsumenci),  bowiem zawsze spotkamy się z asekuracyjną postawą urzędników, którzy będą wymagać więcej, niż wystarczy…, jeżeli tylko istnieją równolegle inne przepisy (jak całe rozporządzenie 852 i 853), na które można się powołać.

Wystarczy poczytać o tym na stronie GIW (Główny Inspektorat Weterynarii), aby wiedzieć, że Ministerstwo Rolnictwa mija się z prawdą, bowiem to, co przekazuje na swojej stronie, ma się nijak do realiów życia, czyli indywidualnej interpretacji przepisów przez danego weterynarza czy inspektora sanitarnego!
Np. – cytujemy z powyższego dokumentu GIW:
1. „…Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne…”– to można interpretować ZUPEŁNIE DOWOLNIE I ZAWSZE SIĘ DO CZEGOŚ PRZYCZEPIĆ.
2. „…Należy przestrzegać wymagań określonych w:
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
– rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;

UWAGA, W TYM ROZPORZĄDZENIU JEST NAPISANE :

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

(9) Reguły wspólnotowe nie powinny mieć zastosowania do produkcji podstawowej na własny domowy użytek, do przygotowania, obróbki lub składowania do własnego domowego spożycia. Ponadto, powinny one mieć zastosowanie jedynie do przedsiębiorstw, których specyfika działania zakłada pewną ciągłość działań oraz pewien stopień organizacji.

CZYLI  – JEŚLI KTOŚ PODCZAS KONTROLI OŚWIADCZY, ŻE PRODUKUJE TYLKO SEZONOWO  ALBO Z PRZERWAMI, nie w sposób ciągły ,  I BEZ SPECJALNYCH „STOPNI ORGANIZACJI”, NP. BEZ REJESTRACJI – TO NIE OBOWIĄZUJĄ GO TE REGUŁY.

Panie Ministrze,  

Rolnicy piszą/mówią, jak działa ta ustawa “na samym dole”:
„…Rząd wprowadził poprawki w ustawie o RHD (Rolniczy Handel Detaliczny), poprawki, w których tak naprawdę nie bierze pod uwagę sedna sprawy. SEDNO W TEJ USTAWIE DOTYCZY PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO TEJ USTAWY, CZYLI TEGO, CZYM PODPIERAJĄ SIĘ TU “NA DOLE” W TRAKCIE KONTROLI POWIATOWI LEKARZE WETERYNARII…” i Sanepid.
„… Po kontroli weterynarii, którą miałam w środę (31 października 2018), mam takie samo zdanie jak inni rolnicy. Wymagania są takie jak przy produkcji w zakładzie spożywczym. NIE MA ODRĘBNYCH PRZEPISÓW dla małej skali produkcji. Częstotliwość badań mleka może być dowolnie ustalana przez powiatowego lekarza w zależności od jego uznania. Atesty trzeba mieć na wszystko, olbrzymia biurokracja dotycząca każdego rodzaju produktu wytwarzanego w gospodarstwie. We własnej kuchni potrzebne osobne szafki i osobna lodówka. Śledzenie drogi każdego surowca, opisy wszystkich działań, etykiety zgodne z normami, terminy przydatności do spożycia na podstawie badań, dowody zakupu wszystkich dodatków, receptury i opisy działań przy każdym produkcie, badania gotowych produktów (chyba 500 zł za jeden produkt). Na przykład chcąc robić pierogi, naleśniki i zupy – każda próba 500 zł… Podjęłam decyzję o wyrejestrowaniu z RHD…” (relacjonuje kolejna rolniczka “stracona” dla konsumentów zdrowych produktów wiejskich)
NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH ZNAJĄCY WYMOGI DO SPEŁNIENIA NIE ZGŁOSI SIĘ I NIE ZAREJESTRUJE W RHD.

DOMAGAMY SIĘ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH, tak aby instytucje kontrolujące jasno wiedziały, że do Rolniczego Handlu Detalicznego, który prowadzi się przy wykorzystaniu pomieszczeń mieszkalnych, obowiązują WYŁĄCZNIE wymogi określone w załączniku II w rozdziale III rozporządzenia 852/2004 (czyli uproszczone wymagania higieniczne).

DOMAGAMY SIĘ wydania instrukcji dla inspekcji kontrolnych o przestrzeganiu załącznika rozporządzenia unijnego. W instrukcji tej należy też zobowiązać urzędników do partnerskich i prawych relacji z rolnikiem wytwórcą, takich, że za nadgorliwość ograniczającą rozwój i prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa   odpowiedzialny będzie urzędnik. Urzędnik ma być przewodnikiem, doradcą, ma pomagać w rozwoju gospodarczym, a nie pełnić roli hamulca dla własnego „bezryzykownego” bezpieczeństwa.


Przykładowe przepisy mogą mieć postać – w zarysie – jak niżej.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia … w sprawie wymagań higienicznych obowiązujących podmioty działające na rynku spożywczym w ramach rolniczego handlu detalicznego (projekt)

   Podmioty działające na rynku spożywczym przygotowujące żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie zarówno regularnie, jak i nieregularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, co do wymagań  higienicznych, obowiązują tylko przepisy, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

Jednocześnie w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (lub w innej ustawie) należy także zawrzeć przepis mówiący, że:

Art…

1. Podmioty działające na rynku spożywczym przygotowujące żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie zarówno regularnie, jak i nieregularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, co do warunków higienicznych, obowiązują tylko przepisy, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

2. Instytucje kontrolujące spełnienie wymagań higienicznych podmiotów, o których mowa w ust.1, obowiązuje zakres wymagań określony tylko przepisami rozdziału III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004.

 

Z poważaniem,
w imieniu grupy inicjatywnej MY WOLNI LUDZIE:
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, doradca ICPPC

Mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, Gospodarstwo Bioeden, zachodniopomorskie


Mgr inż. Jolanta Dal i Waldemar Dal, Gospodarstwo Rolne i Agroturystyczne OHANADAL, podkarpackie


Mgr inż. Anna Bednarek, rolniczka, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, prezes


Sir Julian Rose, rolnik, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC 

Mgr Jadwiga Łopata, gospodarstwo edukacyjne EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, małopolskie


Janusz Zagórski, polski dziennikarz, założyciel oraz prezenter telewizji internetowej NTV, My Wolni Ludzie


Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej

Beata Boczkowska, mgr zdrowia publicznego, rolniczka, fizjoterapeutka

Paweł Połanecki, niezależny ekspert


Małgorzata Tarnoruda, pielęgniarka, Warszawa

Marian Daszyk – lider Komitetu Obrony Mieszkańców Przed budową Elektrowni Wiatrowych

Mgr inż. Irena Brambor, rolniczka, My Wolni Ludzie, dolnośląskie

Ryszard Kusz, gospodarstwo ekoturystyczne Agrochatka, podkarpackie

Mgr Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, prezes

Tadeusz Rolnik, Rolapis, ekologiczne gospodarstwo rolne, podkarpackie

Krystyna Maciąg, redaktor NTV, My Wolni Ludzie

 

OSOBA KONTAKTOWA:
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW
tel. 887 027 862, e-mail: Jacek.Nowak3@wp.pl i biuro@icppc.pl 

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC

34-146 Stryszów 156,  tel.: 33 8797114, biuro@icppc.pl

My Wolni Ludzie to nieformalna grupa zrzeszająca liderów i działaczy stowarzyszeń statutowo zajmujących się edukacją, rolnictwem i szeroko pojętą profilaktyką prozdrowotną. Postanowiliśmy zjednoczyć nasze siły, by razem koordynować i organizować imprezy edukacyjne, konferencje naukowe bądź wydarzenia medialne, które uważamy za szczególnie istotne dla interesu naszego Państwa oraz dobrobytu jego mieszkańców.

Świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesność, a zwłaszcza najnowsze technologie brutalnie promowane przez ponadnarodowe korporacje (GMO, Big Pharma i szczepionki, zatruta żywność, 5G …) podejmujemy szeroką akcję informacyjną i edukacyjną, by polska opinia publiczna mogła prawidłowo rozeznać te zjawiska. Ufamy, że pełna wiedza o tych aspektach naszej codzienności przełoży się na odpowiedzialne decyzje naszych współobywateli odnośnie ochrony zdrowia i dobrobytu ich rodzin, co w dłuższej perspektywie powinno zaowocować wzmocnieniem spójności wspólnoty narodowej.

https://mywolniludzie.net/

Małe zwycięstwo, walczymy dalej – Apel Prezydenta podczas dożynek w Spale

Prezydent Andrzej Duda 17 września podczas Dożynek w Spale zaapelował do ustawodawców o umożliwienie rolnikom sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie do hoteli, restauracji i do sklepów. Cytuję: „Ale proszę, aby pan minister i państwo posłowie przeanalizowali, czy nie można poszerzyć zakresu tej ustawy po to, aby polski rolnik mógł sprzedawać to, co wytworzy w swoim gospodarstwie, na swoich polach do hoteli, do restauracji, do sklepów tak, żeby również w te miejsca mogły trafiać towary bezpośrednio z ręki rolnika przynosząc temu rolnikowi dochód.” (8 min. 57 sek. https://youtu.be/Pc_fjARC4Zw?t=8m57s )


UWAGA! Nasze wysiłki przynoszą dobre rezultaty i mamy kolejny argument na komisję! TYLKO MUSIMY BYĆ TŁUMNIE W SEJMIE NA KOLEJNYM POSIEDZENIU W TEJ SPRAWIE.


UWAGA! Przypominamy Wam, że w czerwcu współorganizowaliśmy konferencję „PRAWDZIWE ROLNICTWO. PRAWDZIWA ŻYWNOŚĆ OD PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW” w Belwederze pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy. PROSIMY o dalsze podpisywanie i nagłaśnianie DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności.

Deklaracja z listą dotychczasowych sygnatariuszy: https://bezposrednioodrolnika.pl/deklaracja-belwederska-bardzo-zachecamy-do-podpisywania/


Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny https://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/


Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowych z konferencji w Belwederze:https://bezposrednioodrolnika.pl/category/konferencja-w-belwederze/filmy-konferencja-w-belwederze/ i też na You Tube.


Z pozdrowieniami

Jadwiga Łopata i Julian Rose

Sklep przy gospodarstwie

SKLEP PRZY GOSPODARSTWIE – PONIŻEJ ZDJĘCIA Z ANGLII
Sklep jest po prostu w stodole, nie ma żadnych „gadżetów sanitarno-higienicznych” oprócz lodówki na mięso i ser. W sklepie sprzedają swoje produkty z gospodarstwa i od okolicznych rolników i wytwórców. A więc konsumenci mogą tam kupić: warzywa, mięso i jego przetwory, mleko i jego przetwory, chleb i ciasta pieczone w okolicznych gospodarstwach(w kuchniach), przetwory owocowo-warzywne (na słoikach jest tylko napisane np. dżem truskawkowy i rok kiedy został zrobiony i tylko tyle!). Na środku stodoły stoi piec, którym jest dogrzewane pomieszczenie jak jest zbyt zimo.
JAK TO SIĘ MA DO NASZYCH PRZEPISÓW…W następnym odcinku:)

Lokalna żywność

Rolnicy, chcący od 1 stycznia 2017 roku podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (na podstawie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników), dalej mają liczne pytania na które nikt nie chce udzielić odpowiedzi.
Poniżej kilka pytań i zdjęcia. Pytanie te zostały złożone też na ręce Pani Minister Ewy Lach podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa w dniu 9.01.2017. Może tym razem doczekamy się lepszych odpowiedzi.:

1. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że mimo wielokrotnych obietnic, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwień sprzedaży żywności od rolników NIE POZWALA NA SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI W SKLEPACH, SZKOŁACH I INNYCH LOKALNYCH INSTYTUCJACH?
2. Dlaczego definicja rolniczego handlu detalicznego została rozszerzona jedynie dla przepisów podatkowych, natomiast w ustawie o bezpieczeństwie żywności sprzedaż ta w dalszym ciągu pozostaje ograniczona tylko do konsumenta końcowego!?
3. DLACZEGO pozbawia się prawa do powszechnego i codziennego dostępu oraz prawa wyboru prawdziwej, dobrej żywności (poza tą przetworzoną i naszpikowaną chemią żywnością z marketów, często o obcym kapitale) ponad 38 milionów Polaków znając fakty, że w innych krajach UE rolnicze przetwory znajdują się w lokalnych sklepach, stacjach benzynowych, restauracjach, hotelach, zajazdach itp. Tym samym produkty te stanowią alternatywę dla masowej żywności przemysłowej sprzedawanej w supermarketach… dlaczego w Polsce dalej jest to niemożliwe? Dla przykładu, poniżej zdjęcia nadesłane prosto z UK pokazujące wszystkie informacje znajdujące się na poniższych przetworach:

a)Lokalna żywność w centrum ogrodniczym Toad Hall Garden Centre 

b) Produkty z lokalnego sklepu w Pangbourne gdzie głównie sprzedają sery.


c) masło z nasion konopi wytwarzane przez lokalną kooperatywę


4. Jak będą stosowane i interpretowane przepisy dotyczące wymogów higienicznych przez Inspekcje Sanitarne i Weterynaryjne? Wiemy, że  urzędnicy zauważyli w końcu rozdział III załącznika II Rozporządzenia 852/2004, który od 2004(!!!) reguluje przepisy sanitarne w odniesieniu do produkcji we własnej kuchni, ale zinterpretowali je, iż można je stosować na etapie przetwarzania we własnej kuchni. Na na innych etapach produkcji i przetwórstwa obowiązuje nie tylko rozdział III załącznika II , ale również inne rozdziały – jest ich XII i mówią o innych wymogach przy produkcji żywności.

A więc, jak i na jakiej podstawie będą stosowane i interpretowane przepisy dotyczące wymogów sanitarnych przez Inspekcje Sanitarne i Weterynaryjne? 


5. Dlaczego w Polsce nie można stosować zasady „domniemywa się, że skoro rolnik jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz zapewnić warunki higieniczne dla produktów do spożycia w ramach własnego gospodarstwa domowego, to jest również w stanie w ten sam sposób przygotować produkty przeznaczone do sprzedaży”. Tak jak to funkcjonuje w innych krajach UE. Za jakość wytworzonych produktów odpowiada rolnik. 

6. Dlaczego urzędnicy z ministerstwa rolnictwa zrobili też BARDZO NIEKORZYSTNĄ INTERPRETACJĘ znakowania żywności? DLACZEGO W INNYCH KRAJACH wystarczy, gdy rolnik poda skład wytworzonego produktu a od polskiego rolnika wymaga się podania też wartości odżywczej danego produktu. Wiadomo, ze przy małej, lokalnej produkcji to nie ma sensu i nie jest potrzebne. Zobacz powyższe zdjęcia.

6a. Kto jest odpowiedzialny za BARDZO NIEKORZYSTNĄ INTERPRETACJĘ znakowania żywności i jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte do tych osób?

7. Co z limitami? Dlaczego są limity na surowce… miały być tylko limity na żywność przetworzoną?PIĘKNA RZECZYWISTOŚĆ JEST REALNA
W Niemczech na dziś wygląda ona TAK:
sprzedaż bezpośrednia żywności wytworzonej przez rolników jest możliwa ❤️ Żywność wytwarzana jest bez zastosowania chemii i pasz GMO (pasze uprawiane i wytwarzane są na miejscu, przyjeżdża taka machina, która przerabia rośliny na pasze), ale też bez certyfikatów eko, by uniknąć papierologii… Sklepik jest przy jednym z gospodarstw, lecz produkty pochodzą od kilku rolników z okolicy. A do tego są schowki na różne produkty dostępne 24h na dobę i po wrzuceniu monety wyskakuje żądany produkt, np mleko (są też automaty, gdzie trzeba przyjśćz własnym pojemnikiem), ser, kiełbasa itp. A do tego cały czas można samemu ścinać kwiaty, za które wrzuca się do koszyczka pieniądze… Takich miejsc w regionie jest wiele, automatów również. Na krótkiej trasie ok 30 km widziałam kilka.
Dodatkowo pani, która prowadzi ten sklepik (z Polski, jest pracownikiem), powiedziała mi, że w Niemczech wprowadzono zakaz stosowania Roundupu, choć do końca nie była pewna tej informacji.
Lena

Przepisy regulujące rolniczy handel detaliczny

5 stycznia 2017

Szanowni Państwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje w załączeniu odpowiedź na wiadomość otrzymaną drogą elektroniczną w dniu 7 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania kopii rozporządzeń, które będą regulować w szczegółach kwestię rolniczego handlu detalicznego.

1 2 3